Agronomer doradztwo rolnicze - Dopłaty bezpośrednie | Rolnictwo ekologiczne

Zawarto tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zarządzanie
Zarządzanie gospodarstwem rolnym
Dokumentacji gospodarstwa
Dokumentacji IRZ

Zarządzanie gospodarstwem rolnym
Dlaczego ziemia rolna?
Oferujemy osobom posiadającym grunty rolne, oraz planującym zakup gruntów rolnych na zasadzie „inwestycji” zarządzanie ich własnością. Ziemia rolna utrzymana w kulturze rolnej może przynieść konkretne dochody, stanowiące poważne uzupełnienie budżetu i stosunkowo szybki zwrot nakładów poniesionych na zakup gruntów. Można skutecznie prowadzić gospodarstwo rolne korzystając z naszej pomocy jednocześnie nie rezygnując z pracy, miejsca zamieszkania,
stylu życia.

Usługa polega na optymalizacji przychodów pozyskiwanych z uprawianych gruntów rolnych, prowadzenie niezbędnej dokumentacji gospodarstwa, zlecanie wykonywania wymaganych prac polowych oraz nadzór nad ich prawidłowym i terminowym wykonaniem, pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych i dopłat obszarowych, reprezentowanie interesów rolnika, właściciela przed instytucjami i urzędami, obecność i aktywne uczestnictwo doradcy podczas przeprowadzanej w gospodarstwie kontroli przez agencje lub urzędy.

Dokumentacji gospodarstwa
Prowadzenie niezbędnej dokumentacji gospodarstwa
Usługa obejmuje przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem gospodarstwa. Prowadzenie rejestrów produkcyjnych w gospodarstwa, opracowanie dokumentacji na potrzeby kontroli gospodarstwa przez jednostki kontrolujące w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, ochrony środowiska (kontrole ze strony ARiMR, Inspekcji Weterynaryjnej, PIORIN).


Nasza propozycja to prowadzenie niezbędnej dokumentacji gospodarstwa: rejestru działalności rolnośrodowiskowej, ewidencja stosowanych środków ochrony roślin, prowadzenie rejestrów zwierząt, pozostałej dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej i zwierzęcej a także projektowanie i kosztorysowanie inwestycji w rolnictwie,
oraz sporządzanie biznesplanów o kredyty preferencyjne i komercyjne.

Dokumentacja IRZ
Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt - IRZ
Głównym celem Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej a przez to uzyskanie pełnego dostępu do rynku produktów pochodzenia zwierzęcego innych państw członkowskich UE.
Na System IRZ obejmujący bydło, owce, kozy oraz trzodę chlewną składają się min. następujące elementy:
  • Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada tych zwierząt (Centralna Baza Danych),
  • Znaki identyfikacyjne: kolczyki (bydło, owce, kozy i trzoda chlewna) lub tatuaż (owce i trzoda chlewna),
  • Paszporty bydła,
  • Księgi rejestracji prowadzone przez posiadacza w siedzibie stada odrębnie dla poszczególnych gatunków zwierząt,
  • Dokumentacja przewozowa (w przypadku owiec i kóz).
Nasze usługi to pomoc przy prawidłowym prowadzeniu rejestrów zwierząt: bydło, trzoda chlewna, owce, kozy oraz terminowym zgłaszaniu zdarzeń do ARiMR.
do gory